top of page

LECTUS

Lectus Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ - 

21 aastat kogemust Eesti täiskasvanute täienduskoolituse turul

Meeting
AVALEHT: Welcome

SISEKOOLITUSED

Viime läbi organisatsioonisiseseid koolitusi nn. rätsepatöö põhimõttel - koolituste täpne sisu, ülesehitus ja lõplik programm valmib koostöös kliendiga koolitusele eelnevate läbirääkimiste käigus.


Sisekoolituste kavandamisel võetakse arvesse nii organisatsiooni hetkeolukord (millised probleemid on esile kerkinud ja vajaksid lahendamist), konkreetse koolituse eesmärgid (mis peaks olema koolituse tulemus) kui ka organisatsiooni üldeesmärgid


Koolitused toimuvad tellijale sobival ajal ja kohas. Vajadusel aitame sobiva koolituskoha valikul ja organiseerimisel.

Peale koolituse toimumist anname tellijale tagasiside koolitusel toimunu kohta, määratleme edasised arengusuunad koolitusvajaduse osas, pakume abi ja nõustamist jätkukoolituste läbiviimisel.

Meie kompetentsivaldkonnad:

Smiling Businesswoman
Female Patient
Energy Efficiency Consultation

JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ

Juhtimisoskused
Meeskonna juhtimine
Koostöö meeskonnas
Organisatsioonikultuur ja -väärtused
Motivatsioon

MÜÜK JA TEENINDUS

Telefonisuhtlus
Kliente hoidev müük
Kliendikeskne teenindus
Motivatsioon ja keerulised olukorrad teenindustöös

ISIKSUSE ARENG

Efektiivse suhtlemise kuldvara
Efektiivne ajakasutus
Läbirääkimisoskused
Kehtestamisoskused
Mõjus esinemine
Stressi juhtimine

AVALEHT: Services

KOOSTÖÖPARTNERID MEIST

AVALEHT: Testimonials

"Koolitus ületas kõik ootused. Päev oli väga hästi üles ehitatud, mõttetöö tihe ja ei olnud väsitav. Kõige suuremat kasu koolitusest on müügitöötajad lõiganud tüübi määramise oskusest - kas klient on visuaalne, auditiivne või kinesteetiline. Rohkem pööratakse tähelepanu kõne esitlusviisile ja mõjukusele, sõnadele, mida klient tahab kuulda ja osatakse hoiduda nendest, mida klient ei taha kuulda. Väga uudne ja efektiivne oli rapport. Kõik koolitusel osalejad leidsid enda jaoks midagi uut, mis tundus neile omane ja mis on oluliselt kaasa aidanud müügitulemuste paranemisele."

Kaija Teemägi

koolitusjuht

Seesam Elukindlustuse AS

bottom of page