top of page

SISEKOOLITUSED

Viime läbi organisatsioonisiseseid koolitusi nn. rätsepatöö põhimõttel - koolituste täpne sisu, ülesehitus ja lõplik programm valmib koostöös kliendiga koolitusele eelnevate läbirääkimiste käigus.


Sisekoolituste kavandamisel võetakse arvesse nii organisatsiooni hetkeolukord (millised probleemid on esile kerkinud ja vajaksid lahendamist), konkreetse koolituse eesmärgid (mis peaks olema koolituse tulemus) kui ka organisatsiooni üldeesmärgid


Koolitused toimuvad tellijale sobival ajal ja kohas. Vajadusel aitame sobiva koolituskoha valikul ja organiseerimisel.

Peale koolituse toimumist anname tellijale tagasiside koolitusel toimunu kohta, määratleme edasised arengusuunad koolitusvajaduse osas, pakume abi ja nõustamist jätkukoolituste läbiviimisel.

Meie kompetentsivaldkonnad:

Smiling Businesswoman
Female Patient
Energy Efficiency Consultation

JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ

Juhtimisoskused
Meeskonna juhtimine
Meeskonna koostöö treening
Organisatsioonikultuur ja -väärtused
Motivatsioon

MÜÜK JA TEENINDUS

Telefonisuhtlus
Kliente võitev müük
Kliendikeskne teenindus
Kõnekunsti mõjust toote/teenuse esitlemisel

ISIKSUSE ARENG

Efektiivse suhtlemise kuldvara
Efektiivne ajakasutus
Läbirääkimisoskused
Kehtestamisoskused
Esinemisoskuste treening
Stressi juhtimine

SISEKOOLITUSED: Services
bottom of page